ASUS WebStorage 2.7.8.759

ASUS WebStorage 2.7.8.759

Asus – 5,3MB – Freeware
ra khỏi 7 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
ASUS WebStorage là một dịch vụ đám mây để bạn có thể lưu trữ các tập tin về lưu trữ Internet. Bạn có thể truy nhập tệp của bạn bất cứ nơi nào thông qua Internet, và bạn cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn, như hình ảnh hoặc tài liệu, với bạn bè. Ngoài ra, ASUS WebStorage cung cấp sao lưu dữ liệu và tính năng quét virus trực tuyến tốt hơn bảo vệ dữ liệu quý giá của bạn.

Tổng quan

ASUS WebStorage là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Asus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.005 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS WebStorage là 2.7.8.759, phát hành vào ngày 27/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/10/2009.

ASUS WebStorage đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 5,3MB.

Người sử dụng của ASUS WebStorage đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS WebStorage!

Cài đặt

người sử dụng 1.005 UpdateStar có ASUS WebStorage cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản